НАРЕДБА № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 10 от 3.02.2012 г.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът и условията за пренасяне през границата на страната на парични средства;
2. случаите, редът и начинът за деклариране на пренасяне през границата на страната на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;
3. редът за деклариране на търговските кредити по вноса и износа или финансовия лизинг;
4. воденето на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон.

Пренасяне през границата на страната на парични средства

Чл. 2. (1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по реда на чл. 9.
(2) Митническите органи допускат пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна след представяне от лицата на удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на публични задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) За удостоверяване на обстоятелството по ал. 3 чуждестранното физическо лице представя пред митническите органи декларацията по чл. 9, подадена при последното му влизане в страната.
(5) В случаите по ал. 2, когато лицето не представи удостоверение от Националната агенция за приходите или в удостоверението се съдържа информация за наличие на публични задължения, митническите органи не допускат пренасянето на паричните средства.
(6) В случаите по ал. 5 съхранението на паричните средства е отговорност на лицата.
Чл. 3. Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи по реда на чл. 9.

Пренасяне през границата на страната на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях

Чл. 4. Пренасянето през границата на страната на благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със и от тях не се декларира до следните размери:
1. злато и платина в необработен и полуобработен вид и монети общо до 37 грама без оглед на съдържанието на златото или платината;
2. бижута и аксесоари от сплави на златото или платината общо до 60 грама без оглед на съдържанието на златото или платината;
3. сребро в необработен и полуобработен вид и монети, както и бижута и аксесоари от сплави на среброто, общо до 300 грама без оглед на съдържанието на среброто;
4. скъпоценни камъни, вградени в изделията, посочени в т. 2 и 3.
Чл. 5. (1) Пренасянето през границата на страната на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях над размерите, посочени в чл. 4, както и пренасяните във вид на прах или друг вид изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни, невключени в чл. 4, за или от трета страна се декларира по реда на чл. 9.
(2) Когато пренасяните благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по ал. 1 и по чл. 4 са с търговски характер по отношение на облагането им и мерките на търговската политика, те се третират като стоки, като за тях се прилагат и разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОB L 302 от 19 октомври 1992 г.) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (OB L 253 от 11 октомври 1993 г.).
Чл. 6. Пренасянето през границата на страната на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях над размерите, посочени в чл. 4, както и пренасяните във вид на прах или друг вид изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни, непосочени в чл. 4, за или от държава – членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи по реда на чл. 9.
Чл. 7. Пренасянето през границата на страната на предмети от благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, които са движими културни ценности, се допуска само след писмено деклариране по реда на чл. 9 и при спазване условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство.

Деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната

Чл. 8. (1) В случаите, когато пренасяните през границата на страната парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях не подлежат на деклариране, физическите лица преминават през зелен коридор (“нищо за деклариране”) или устно заявяват това при преминаване през митническо учреждение, в което не се ползват два коридора.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не ограничава правото на лицето да извърши писмено деклариране по свое желание. В този случай декларирането се извършва по реда на чл. 9.
(3) В случаите, когато пренасяните през границата на страната парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях подлежат на деклариране, но лицето е преминало през зелен коридор (“нищо за деклариране”) или устно е заявило това при преминаване през митническо учреждение, в което не се ползват два коридора, се счита за невярно декларирана информация.
Чл. 9. (1) Лицата задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл. 2, ал. 1, чл. 5 и 7.
(2) Декларацията по ал. 1 се попълва и подава в три екземпляра, като първият екземпляр е предназначен за декларатора, а вторият и третият – за митническите органи.
(3) Удостоверенията по чл. 2, ал. 2 се прилагат към екземпляра на декларацията по ал. 1, предназначен за митническото учреждение, и се считат за неразделна част от нея.
(4) Декларирането по ал. 1 от лица, ненавършили 16 години, се извършва от едно от съпровождащите ги пълнолетни лица.
Чл.10. Равностойността на друга валута в евро се определя по курса за митнически цели, приложим за тази валута, в левове в деня на пренасянето на паричните средства през границата на страната.

Пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях чрез пощенски пратки

Чл. 11. (1) Не могат да се пренасят през границата на страната парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, включително изделия със и от тях, чрез пощенски пратки, освен когато пратките са с обявена стойност.
(2) В случаите, когато пренасянето на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях чрез пощенски пратки с обявена стойност за или от трета страна е в размерите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, се попълва декларацията по чл. 9.
(3) В случаите на ал. 2 декларацията по чл. 9 се приема и заверява:
1. при пренасяне през границата на страната от трета страна – в митническото учреждение, на което пратката е разпределена от разменната пощенска станция в гр. София, съгласно разпоредбата на чл. 801, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 149 и 150 от 1998 г.);
2. при пренасяне през границата на страната за трета страна – от пощенската служба, приела пратката.
(4) В случаите на ал. 2 при пренасяне от и за държава – членка на Европейския съюз, декларацията по чл. 9 се попълва от лицата при поискване от митническите органи.
(5) Приетите от пощенските служби декларации по чл. 9 се предават на митническите органи.
Чл. 12. (1) Пренасянето на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях чрез пощенски пратки от Българската народна банка и банките е допустимо само когато пратките са с обявена стойност.
(2) При пренасяне на парични средства през границата на страната Българската народна банка и банките представят пред митническите органи пратката и документ, който се счита за декларация по чл. 9.
(3) Документът по ал. 2 се подава в два екземпляра и съдържа следните данни:
1. пълно наименование, банков код и БУЛСТАТ на банката;
2. наименование, буквен код и размер на паричните средства;
3. име, презиме, фамилия и ЕГН на лицето, упълномощено от банката да я представлява пред митническите органи;
4. страна, за или от която се извършва пренасянето на паричните средства;
5. дата на пренасяне на пратката.
(4) При пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях Българската народна банка и банките представят пред митническите органи пратката и съпровождащите я документи и задължително попълват митническа декларация (ЕАД).
(5) Митническата декларация (ЕАД) по ал. 4 служи и за целите на Валутния закон.

Деклариране на търговски кредити по вноса и износа или финансов лизинг и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон

Чл. 13. (1) В случаите на търговски кредити по вноса и износа или финансов лизинг между местно и чуждестранно лице вносителят или износителят представя на митническите органи декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.
(2) Декларацията по ал. 1 се попълва в 2 екземпляра, като първият е предназначен за декларатора, а вторият – за митническите органи.
Чл. 14. (1) Декларацията по чл. 13 се подава в случаите, когато лицата, извършващи вноса или износа, са посочили в митническата декларация (ЕАД) в полето като вид на сделката търговски кредит или финансов лизинг.
(2) Подаването на декларацията се извършва едновременно с подаването на митническата декларация (ЕАД).
(3) В случаите по ал. 1, ако лицето не представи декларацията, митническите органи отказват приемането на митническата декларация (ЕАД).
Чл. 15. В случаите на пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях митническите органи водят валутен регистър на базата на валутната митническа декларация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Скъпоценни камъни” са стойностни минерали с естествен произход, известни под следните наименования: диамант, в т.ч. като брилянт; корунд (рубин, сапфир); берил (смарагд); хризоберил (александрит); черен благороден опал, топаз и шпинел.
2. “Пощенски пратки” са колети, писма и други пратки, изпращани по пощата, както и пратките с характер на пощенски – експресни и други подобни пратки.
3. “Курс за митнически цели” е курсът, определен съгласно разпоредбите на раздел пети, глава шеста от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Декларацията по образец, утвърден със Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-728 от 11.06.2007 г., се използва до 31 декември 2012 г. включително.
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 14г от Валутния закон.
§ 4. Наредба № 10 от 2003 г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон (обн., ДВ, бр. 1 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2007 г.) се отменя.