Posted by on

Какви документи е необходимо да подготвите за продажба на жилището ви

Ако сте взели решението да продадете имота си, но се чудите какви точно документи ще ви бъдат необходими – тази статия е за вас.

1. Документ за собственост

Преди всичко уверете се, че притежавате оригинален документ за собственост. В повечето случаи той е под формата на нотариален акт за покупко-продажба или дарение на недвижим имот, но не са редки случаите, в които документът за собственост представлява договор за доброволна делба, съдебно решение и т.н. Вие най-добре знаете по какъв начин сте станали собственик на този имот. Не се притеснявайте ако се окаже, че сте загубили оригиналния документ, може да си набавите друг със същата тежест от съответната служба по вписвания по местонахождение на имота или при нотариуса, изповядал сделката за покупката ви.

Ако сте наследили жилището, което искате да продадете, или ваш съсобственик върху имота е починал, е необходимо да извадите удостоверение за наследници за наследодателя или съсобственика ви. То се издава от служба ЕСГРАОН към съответната община или кметство по последно местожителство на починалия срещу предоставен от вас акт за смърт. Услугата в община Варна се извършва от 1 до 7 дни и струва съответно между 10 и 3 лева. Удостоверението за наследници има давност 6 месеца.

Важно е да установите семейното си положение към момента на придобиване на имота. Ако сте го закупили или са ви го прехвърлили срещу гледане и издръжка на ваше име, но сте бил семеен към този момент, имотът се води семейна имуществена общност, т.е. вашата половинка – бивша или настояща – се води съсобственик и делите поравно правата върху жилището. В тази връзка ще е необходимо да представите удостоверение за семейно положение, от което да е виден семейният ви статут към датата на придобиване. Документът се издава от съответната ЕСГРАОН общинска служба по постоянен адрес на живеене, носете само личната си карта. Цените и сроковете са същите както при удостоверението за наследници. На самата сделка носете и удостоверението ви за сключен граждански брак, както и вписано съдебно решение за развод в случай, че сте разведени и в бракоразводното решение е записано, че имотът е възложен в изключителна собственост на един от съпрузите.

Ако сте наследили апартамента, дарили са ви го, завещан ви е или сте го придобили преди да сключите брак, тогава вие сте негов изключителен собственик. Има го обаче следният тънък момент – в случай че имотът е основното ви семейно жилище и половинката ви е постоянно живееща на адреса, ще е необходимо съгласието й, за да го продадете. То се дава пред нотариус чрез попълване на Декларация за съгласие за продажба по чл. 23 от СК.

2. Скица и схема на недвижим имот

Това е един от задължителните документи, които собственикът при всички обстоятелства трябва да представи при сделка с недвижим имот. Ако продаваният апартамент притежава земя към него, трябва да извадите скица за идеалната част от парцела и схема на самия апартамент, в противен случай ви трябва само схема на имота. Държавната институция, която ги издава е Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). Тя обслужва само териториите, за които е изработена и влязла в сила кадастрална карта. Схемата и скицата съдържат информация за поземлени имоти, самостоятелни обекти в сгради – апартаменти, магазини, гаражи, ателиета, както и за техните граници и собственици. Всеки имот получава уникален номер (идентификатор) за територията на страната. Сроковете, цените и необходимите документи за издаването им са както следва:

скица  3 раб. дни 30 лв. 1 раб. ден 45 лв. 4 часа 90 лв. 1.  Заявление;2.  Документ за собственост3.  Документ за внесена такса.

4.  Пълномощно (при необходим.)

схема 3 раб. дни 20 лв. 1 раб. ден 30 лв. 4 часа 60 лв.

 

За да са валидни сроковете и цените, посочени по-горе, първо се уверете, че имотът ви е вписан в АГКК, тъй като не са рядкост случаите на пропуски в тази институция. Всяка скица и схема има давност 6 месеца, след което трябва или да се презавери отново в същата служба, или да се извади нова.

3. Данъчна оценка на имот

Това е друг задължителен документ при продажба на недвижим имот. Актуална данъчна оценка по чл. 226, ал. 1 от ДП се издава от Данъчната служба по местонахождение на имота (кметство или район). Във Варна това може да направите още на следните адреси: бул. „Сливница” №191 (сградата на Изчислителния център) и бул. „Съборни” №15 (срещу Стоматологията). Оценката важи максимум 6 месеца – дата на валидност до 30 юни, ако е издадена в първото полугодие; и до 31 декември, ако е издадена през второто полугодие.

физическо лице Издава се на момента, ако лицето нямазадължения – 10 лв. 1. Документ за собственост

  1. Молба
  2. Пълномощно (при необходимост);
юридическо лице 3 дни – 40 лв. 14 дни – 20 лв.

 

Обърнете внимание на адреса на имота, вписан в данъчната оценка. Той трябва да е идентичен с адреса по акта за собственост. Ако има разминаване ще е необходимо да изкарате удостоверение за идентичност на адреси от службата за Информационно обслужване на Община Варна. Задължително е в данъчната оценка да са вписани имената на всички съсобственици и те да са изплатили своите задължения за имота, т.е. данък сгради и такса смет, и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

4. Други документи

В зависимост от спецификата на съответната сделка вероятно е да бъдат изискани от вас и други документи. Така например, ако на купувача на вашето жилище ще му е необходим кредит, за да го придобие, неговата кредитираща банка ще ви предостави списък с необходимите й документи за заплащане на цената. В него освен гореспоменатите документи, може да има Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл 87, ал. 6 от ДОПК към общината. Този документ се издава от ТД на НАП на адрес в гр. Варна, бул „Осми приморски полк” 128 (срещу завод Дружба) в 7-дневен срок от постъпване на искането и е безплатно (14-дневен срок в слачай, че сте с адресна регистрация извън град Варна).

Друг документ е Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот, издадено от съответна Служба по вписвания по местонахождение на имота. Таксите и сроковете са както следва: в срок до 7 работни дни – 10 лв.; в срок до 3 работни дни – 20 лв.; в срок до 8 работни часа – 50 лв. А необходимите документи са заявление по образец, документ за платена такса и копие нотариален акт;

5. На самата сделка

Пред самия нотариус в деня на сделка (или предварително заверени нотариално) трябва да разпишете 3 броя декларации – две Декларации за липса или наличие на данъчни задължения към държаватапо чл.226, ал.1 от ДОПК и една Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които общо струват 36 лв.

В заключение ви препоръчваме да се захванете с ваденето на конкретните докумети, необходими за вашия имот, едва след като сте подписали предварителен договор за продажбата му. Така ще си спестите време, усилия и средства ако купувачът се окаже неблагонадежден и несериозен. Напомняме ви, че ВарнаТренд може да свърши всичко това вместо вас ако ни се доверите. Пожелаваме ви успех в начинанието!